Celkový pohľad na horný hrad 11/1998

Letecký pohľad s horným a dolným hradom 2002

Zasadenie hradu do Strážovských vrchov, pohľad
z východu 11/1998


Hypotetická rekonštrukcia s dominantnouhmotou
renesančného paláca spojeného s románskou
kaplnkou, 16. - 17. storočieHypotetická rekonštrukcia, pohľad na kaplnku a južný
zástavbuhradu vežou predbránia, 16. - 17. storočie

 

Hrad Uhrovec leží v odľahlej polohe Strážovských vrchov, 10 km severovýchodne od Bánoviec nad Bebravou. Hoci je v ruinálnom stave viac ako 150 rokov, po architektonickej stránke k najhodnotnejším hradom Slovenska. Má zachovanú neskororománsku kaplnku a veže, rozsiahly renesančný palác s mnohými architektonickými detailami, krbmi, záchodmi, cisternami, ktoré sa na iných hradných zrúcaninách nezachovali.

 

CIELE PROJEKTU:

zastaviť proces degradácie hradu, spôsobený najmä poveternostnými vplyvmi;

− sanovať a konzervovať najohrozenejšie a najvzácnejšie časti hradu; doplniť klenby, strechy, reštaurovať architektonické detaily;

projekt fyzickej konzervácie prepojiť s výskumom a prispieť kprehĺbeniu odborného poznania o metodických, technických, organizačných a finančných aspektoch konzervácie hradných ruín;

projekt konzervácie využiť pre rôzne špecializované vzdelávacie aktivity, najmä v oblasti ochrany pamiatok a reštaurovania;

zapojiť miestnu komunitu, mladých ľudí a dobrovoľníkov a posilňovať tak ich pozitívny vzťah k ochrane kultúrneho dedičstva;

dobrou koordináciou dosiahnuť efektívne využitie prostriedkov, kapacít a ľudských zdrojov

poskytnúť inšpiráciu a pozitívny príklad pre iné podobné projekty;

vytvoriť priestor pre organizovanie iných podujatí, predovšetkým voľnočasových aktivít mladých ľudí

 

Letecký pohľad s horným a dolným hradom, 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hrad s priekopou 02/2002

Interiér renesančného paláca pred začatím
záchranných prác 10/2001

 

Jeden z mnohých architektonických detailov -
renesančné okno paláca 10/ 2002

 

 

Pôdorys hradu so stavebnou analýzou, Bóna - Horanský 1998

PRÍPRAVA PROJEKTU:

 

Pre spustenie záchranných prác, popísaných ďalej, bolo potrebné:

uzavretie dohody o spolupráci a dlhodobej nájomnej zmluve s majiteľom hradu – Biskupským úradom v Nitre a nadáciou.

vypracovanie stavebno-historického výskumu a návrhu pamiatkovej obnovy (autori Ing. arch. M. Bóna, Mgr. P. Horanský, Doc. PhDr. J. Lukačka,1998-1999)

získavanie financií formou domácich a zahraničných grantov

vypracovanieprojektu na riešenie havarijných častí hradu

vybavenie povolení (KPÚ Trenčín)

konzultácia s odborníkmi a spolupráca z odbornými inštitúciami:

Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne (poskytol podrobné geodetické zameranie hradu),

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (archeologický výskum),

Ing. arch. J. Kilián – odborník v oblasti ochrany pamiatok, AINova, člen Europa Nostra, ICOMOS,

Ing. V. Kohút – statik so špecializáciou na pamiatkové objekty, Prodis,

Doc. RNDr. J. Vlčko, PhD. – monitoring skalného podložia, Katedra inžinierskej geológie, PRIF UK,

Ing. O. Makýš, PhD. – odborník v oblasti technológii, Katedra technológií stavieb, ST STU,

Ing. arch. M. Bóna – odborník v oblasti ochrany pamiatok,

Ing. M. Matejka – odborník v oblasti ochrany pamiatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brána dolného hradu pred začatím stavebných prác
08/2004

 

Transport kamenných článkov z brány nájdených pri
čistení priekopy 08/2004

 

Brána počas sanačných prác a archeologického
výskumu zaniknutého piliera 08/2004

 

 

 

 

 

FINANČNÉ ZDROJE:

 

Najväčším finančným prispievateľom projektu je súkromná britská nadácia Headley Trust. Rozpočet doteraz realizovaných prác vo výške 6.000.000 Sk malo nasledovné krytie:

britská nadácia Headley Trust funding (70%)

štátne príspevky MK – Obnov si svoj dom a SPP (20%)

súkromní slovenskí sponzori (10 %)

Do tejto sumy nie je započítaná hodnota prác dobrovoľníkov cca 500.000 Sk.

 

ĽUDSKÉ ZDROJE:

 

Od roku 2005 na hrade trvale pracovali 4 pracovníci, ktorí boli vyškolení a špecializovaní na tradičné stavebné postupy a technológie (hasenie vápna, príprava malty, dopĺňanie kavern, murovanie klenieb, tesanie trámov a pod.). Išlo o miestnych obyvateľov (Uhrovské Podhradie a Žitná – Radiša), ktorí boli pôvodne nezamestnaní. V roku 2011 bolo na hrade v rámci pilotného projektu zamestnaných 20 ľudí. Sociálny aspekt projektu záchrany hradu spočíva v tom, že vytvoril pracovné miesta, ktorí sú hlavnými živiteľmi rodín s deťmi. Obnovou hradu tak nadácia prispieva znižovaniu vysokej nezamestnanosti v Uhrovskej doline.

Do roku 2005 sa aktivity realizovali na báze dobrovoľnosti. V rámci letných táborov sa desiatky mladých ľudí i strednej generácie zapojili do prípravných prác (triedenie sutín, odstraňovanie náletovej zelene, budovanie prístupových chodníkov) a lokálnych stavebných opráv.

Od roku 2004 sa letné tábory organizujú v spolupráci zo Stromom života, na ktorých sa zúčastnilo okolo 250 ľudí.

 

POPIS REALIZOVANÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC:

 

Záchranné práce boli v počiatočnej fáze zamerané na najviac ohrozené časti hradu, aby sa zachovala integrita hradu a zabezpečila bezpečnosť návštevníkov.

 

MOST

Postavenie mosta bola jednou zo základných podmienok pre efektívny transport stavebného materiálu do hradu. Súčasná mostná konštrukcia z lešenárskych trubiek je postavená v mieste pôvodného mostu a je jediným možným vstupom do hradu. Po spevnení existujúcich mostných pilierov a znovu postavení chýbajúceho piliera pred vstupnou bránou, bude nahradená trvalým mostom z dubového dreva ako voľná replika.

 

BRÁNA

Vstupný objekt do dolného hradu - brána - bol rokoch 2003 - 06staticky stabilizovaný domurovaním narušených nárožných pilierov. Bol doplnený vonkajší plášť a koruna, osadené pôvodné kamenné články z portálu brány, uložené drevené preklady a obnovené tzv. smolné nosy. Práce v súčasnosti pokračujú výrobou chýbajúcich kamenných článkov, ktoré umožnia postaviť vstupný portál do pôvodnej podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veža predbránia 03/1997

 

Stavba drevenej podpornej konštrukcie08/2003

 

Veža predbrániapo deštrukcii nárožia a následných
stabilizačných prácach 08/2004

 

 

 

 

 

Osádzanie ručne tesaných drevených prekladov do pôvodných lôžok v muriváchbrány 09/2006

 

PREDBRÁNIE

Vstupný objekt do horného hradu s piatimi podlažiami je výrazným prvkom siluety hradu. Vežový charakter nadobudol postupným nadstavaním. Základové časti neboli teda dostatočne dimenzované.Vplyvom nepriaznivých vlhkostných pomerov a akumulácii zrážkovej vody v jej základových murivách vznikla v polovici 20. storočia výrazná zvislá trhlina. Podľa projektu statických opatreníbola v roku 2003 postavená oporná drevená konštrukcia a inštalované oceľové tiahla, ktoré mali zabrániť šmyku zdravého muriva horných podlaží po rozrušených základových múroch. Monitorovaním trhliny boli zistené pohyby, ktoré počas zimy akcelerovali. Enormnému tlaku 76 m3 muriva(okolo 190 ton) inštalované konštrukcie neodolali, čo viedlo v marci 2004 k deštrukcii nárožia. Materiál z deštrukcie bol pretriedený a je pripravený na znovupostavenie nárožia. V priebehu roka 2004 sa postavilo lešenie a stabilizovali sa jazvy stojacich murív predbránia. Ide o jediný neúspešný pokus záchranných prác na hrade.

 

STRECHY

Podmienkou pre účinnú ochranu najhodnotnejších častí hradu bolo postavenie dočasných striech. Celkovo boli prekryté 4 objekty:

románska hranolová veža (8/2002)

prejazd do horného hradu (11/2004)

románska kaplnka (8/2002 a 10/2004)

renesančný palác (1/2005 a 10/2005 )

 

Drevené konštrukcie pultových striech, pohľadovo nevnímané a skryté za koruny murív, budú po skončení konzervačných prác nahradené trvalými strechami. Strechy umožňujú účinnú ochranu interiérov s klenbami, omietkami a mnohými detailmi, ktoré sú chránené pred poveternostnými vplyvmi. Okrem toho umožňujú realizovanie archeologických a stavebných práce bez ohľadu na počasie a plochou vyše 300 m2 zabezpečujú dostatok vody pre stavebné účely (hasenie vápna, prípravu malty, premývanie piesku zo sutín), ktorá sa zhromažďuje v plastových tankoch a sudoch.

Strechy slúžia aj na monitorovanie stavu murív a ich sanáciu bez potreby stavania lešenia. Pre uvedené výhody, sa uvažuje s prekrytí aj ďalších objektov na hornom a dolnom hrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výškové práce pri domurovaní parapetu okna paláca 08/ 2003

 

Strecha nad palácom 10/2005

 

Stabilizovanie piliera a parapetu 10/2003

 

Stavba strechy nad renesančným palácom 10/2005

Severozápadný pohľad s dominantnou hmotou renesančného paláca (modrá farba),Bóna - Horanský 1998

 

RENESANČNÝ PALÁC

Palác zo 16. storočia bol hlavnou obytnou budovou s reprezentačnými priestormi s dekoratívnymi oknami, krbmi a hrebienkovými klenbami. Okrem pivníc sa zachovali jednoduchšie valené klenby v troch miestnostiach prízemia. Klenby horných podlaží zanikli na začiatku 20.storočia.

Pre zlepšenie priestorovej tuhosti obvodových múrov paláca sa rozhodlo doplniť úsek chýbajúcej klenby na prízemí. Samotnej výstavbe klenby predchádzalo odstránenie 4 m hrubého závalu a odkrytie renesančného krbu, ktorého podoba bola známa len z kresieb z konca 19. storočia. Podľa nápisov návštevníkov na stenách, bola miestnosť voľne prístupná ešte v roku 1913. Krb spolu so zvyškami portálu a omietok predstavuje jedinečný prvok pôvodného renesančného vybavenie hradu.

Pri stavaní klenby bola najprv vytvorenádrevená konštrukcia s debnením. Pri murovaní boli použité kamene s pôvodných zrútených klenieb získaných triedením závalov a ako pojivo výlučne vápenná malta podľa tradičnej receptúry.

Práce na paláci budú pokračovať spevním korún murív, doplnením oporných pilierov a oblúkov a prekrytím trvalou strechou. V budúcnosti sa uvažuje s dostavaním klenieb aj na poschodí, čím

sa vytvorí priestor pre expozíciu dejín hradu a dobového bývania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätá Alžbeta s atribútmi: vežou a lyžicou 10/2002

 

Mária Magdaléna 10/2002

 

Neznáma svätica 10/2002

 

 

 

Prezentácia miestnosti s krbom po jej odkrytí 08/2006

 Ukážka dokumentácie realizovaných prác na kaplnke do roku 2003

 

KAPLNKA

Románska kaplnka predstavuje najväčšiu umelecko-historickú hodnotou hradu. Ako jediná zachovaná hradná kaplnka z konca 13. storočia je unikátna aj v rámci celého Slovenska. V takmer neporušenom priestore kaplnky s valenou klenbou sa nachádza apsida, panská empora (z ktorej prihliadal feudál k bohoslužbám) a krypta vyhĺbená do skalného podložia.

Pre svoje hodnoty bola kaplnka zaradená medzi priority pri záchranných prácach. Ako prvá bola prekrytá apsida a neskôr celý rozsah kaplnky. Na dvorovej fasáde sa doplnil vypadnutý blok muriva nad vstupom k svätyni a odsadil drevený rám dvier.

Po prekrytí strechou, bol uskutočnený v dvoch výskumných sezónach archeologický výskum prepadnutých klenieb na horných podlažiach, aby sa zmenšiltlak na obvodové murivá kaplnky. Pre vyplnenie trhliny apsidy boli potrebné výškové práce na lane. Po zabezpečení kaplnky sa práce presunuli na ďalšie ohrozené časti hradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypĺňanie trhliny na kaplnke 08/2005

 

Čistenie cisterny na hornom nádvorí 7/2004

 


Účastníci tábora Stromu života pri archeo-logickom
výskume predbránia 07/2005

 

 

 

 

Celkový pohľad na maľbu po sňatí mladších vrstiev 10/2002

Objav gotickej nástennej maľby v apside kaplnky zvýraznil význam tejto pamiatky. Maľba vznikla okolo roku 1400. Má formu roztvoreného krídlového oltára. Zobrazuje Ukrižovanie Krista a 3 svätice (sv. Barbora, Mária Magdaléna). Jej zachovaniu prispela skutočnosť, že približne od 17. storočia bola prekrytá viacerými vápennými nátermi, ktoré ju chránili až do reštaurátorského odkryvu

v roku 2002. Po dôkladnom prichytení k podkladovým vrstvám, zdokumentovaní a zameraní bola následne prekrytá ochrannou vrstvou omietky. Maľba sa nachádza na murive porušenom statickou trhlinou. Vznikla pri prepadnutí klenieb horných podlaží koncom 19. storočia. Trhlina je už niekoľko rokov monitorovaná. Po domurovaní horných podlaží kaplnky a definitívnom zastrešení bude maľba spolu ďalšími interiérovými prvkami kaplnky (románsky portál, renesančná kazateľnica, podlaha, vstup do krypty, omietky) reštaurovaná a prezentovaná do pôvodnej podoby.

 

 

ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM

V areáli hradu a jeho bezprostrednom okolí prebieha už 3 roky (2004-2006) archeologický výskum pod vedením archeológa Mgr. B. Resutíka z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.Výskumov sa pravidelne zúčastňujú študenti archeológie FF UK a účastníci letných táborov Stromu života.

Skúmané plochy boli zamerané na zásypy klenieb, priestor horného nádvoria, predbránia, cisternu a hradnú priekopu, podľa potreby následných zabezpečovacích statických prác.

Archeologický výskum hradu priniesol početné nálezy stolovej a kuchynskej keramiky, kachlíc, úžitkového a okenného skla, mincí, kľúčov, klincov, delových gulí, klieští na odlievanie streliva a ďalších predmetov hmotnej kultúry, ktoré dokumentujú všednýživot na hrade.

Zaujímavý je výskyt množstva medených kotúčikov vystrihnutých z medeného plechu, ktoré boli polotovarom pri výrobe falošných mincí - denárov. Peňazokazecká dielňa fungovala na hrade niekedy koncom 15. a začiatkom 16. storočia. Výskyt sa koncentruje okolo objektu kaplnky, ktorá bola ideálnym miestom pre takúto činnosť.

K najatraktívnejším nálezom patria kachlice pochádzajúcich z kachľových pecí. Tvorili výrazný prvok obytných priestorov. Nedávny hromadný nález kachlíc v renesančnom paláci umožnil rekonštruovať takéto zariadenie a v budúcnosti sa uvažuje o postavení jeho funkčnej kópie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renesančná komorová kachlica srastlinným
motívom 16.-17. storočie

 

Renesančná komorová kachlica s rastlinným
motívom 16.-17. storočie

 

Renesančná komorová kachlica s motívom páva
16.-17. storočie

 

Strieborná minca - polturák - z roku 1703

Čistenie cisterny na hornom nádvorí, ktorá dnes slúži ako vápenná jama 07/2004

Rez renesančným palácom a kaplnkou s vyznačeným rozsahom realizovaných prác,

archeologickým výskumom a reštaurovaním maľby.

 

 

 

Archeologický výskum v roku 2005-06 odkryl zaujímavé technické riešenie - odvodňovací kanál zo 16. storočia, ktorý odvádzal zrážkovú vodu z horného nádvoria. Kanál sa v predbrání zalamoval a ústil do dolného nádvoria. V 17.-18. storočí ho nahradilo jednoduchšie drevené potrubie. Znefunkčnenie potrubia po vyhorení hradu viedlo k postupnej degradácii murív predbránia a jeho deštrukcii v roku 2003.

V súčasnosti sa materiál z výskumov predstavujúci vyše 12 000 nálezov vedecky spracováva afotograficky, kresliarsky a meračsky dokumentuje. Z keramických črepov sa podarili zostaviť niekoľko desiatok celých i torzálnych nádob a kachlíc. Kovové predmety, citlivé na zmenu prostredia, boli zreštaurované a zakonzervované, aby sa predišlo k ich poškodeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študenti AINova s lektorom počas workshopu, 10/2001

 

Studenti AINovas lektorom počas workshopu, 06/2004

 

Zameriavanie brány3D scanerom 05/2005

 

 

 

 

 

Kovové predmety po reštaurovaní: 1. kliešte na odlievanie guliek 17. storočie, 2. kľúče 17. storočie, 3. gule na malého kanóna – falkonetu 17 -18. storočie,4. strelka z kuše 15. storočie. Nájdené priarcheologickom výskume predbránia 07/2005

 

VÝSKUM, VZDELÁVANIE A INÉ AKTIVITY

 

Pri záchrane hradu nadácia spolupracuje s vzdelávacími inštitúciami a vedeckými pracoviskami.

Úzka spolupráca je najmä s neštátnou vzdelávacou inštitúciou AINova, s ktorou v júny 2004 zorganizovala pre študentov postgraduálneho štúdia o pamiatkach workshop na tému využitia nielen samotného hradu, ale aj potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva celej Uhrovskej doliny. Počas jedného týždňa navštívili všetky obce, zoznámili sa s fondom ľudovej architektúry, zástupcami samosprávy a podnikateľmi. Výstupom bola prezentácia návrhov na riešenie danej témy. Akciu podporila Prvá stavebná sporiteľňa.

 

Inovatívnym prístupom pri výskume najstarších románskych architektúr hradu bolo použitie dendrochronologickej metódy datovania drevených prvkov, ktorá je na Slovensku zatiaľ málo využívaná. V spolupráci so špecialistom Mgr. P. Bartom a berlínskym pracoviskom bol určený vznik románskeho hradu okolo roku 1254. Drevá zabudované v murivách brány, paláca a kaplnky, ktoré sa v súčasnosti analyzujú, umožnia spresniť stavebný vývoj hradu.

Pri dokumentácii brány dolného hradu bola použitá nová geodetická technológia 3D scanovania. Práce realizovala firma Gefos Slovakia.

 

Netradičné podujatia sa uskutočňovali na hrade aj počas záchranných prác. Z väčších akcií je to celoslovenský výstup na 101 hradov, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva, omša v kaplnke hradu alebo dni otvorených dverí, na ktorých verejnosti predstavujeme doterajšie výsledky, nálezy a zámery do budúcnosti.

 

Nadácia je zakladajúcim členom združenia Zachráňme hrady, v ktorom sú organizované občianske združenia zachraňujúce hrady Lietava, Sklabiňa, Oponice, Lednica, Hrušov, Gýmeš a atď. Je to platforma, na ktorej sa vymieňajú skúsenosti metodického, technického a organizačného charakteru, informácie o grantoch a kultúrnych akciách. Spoločne sa prezentujeme na webe www.zachranmehrady.sk.

 

 

Spracoval : Peter Horanský,03/2007