OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA HRADU UHROVEC

 

ČLÁNOK 1.

Základné ustanovenia.

 

 1. Občianske združenie Hrad Uhrovec (ďalej len OzHU) je v súlade so zákonom č.83/1990 zb. Z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana a obnova nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Uhrovec.

 2. Názov občianskeho združenia: Občianske združenie Hrad Uhrovec (v skratke OzHU)

 3. Sídlo občianskeho združenia: Stavbárska 24, Bratislava II - Vrakuňa , 821 07, Slovenská republika

 4. Občianskeho združenie je samostatnou právnickou osobou.

 5. Občianskeho združenie je nezávislé od štátu a do činnosti politických strán.

 6. Občianskeho združenie má neziskový charakter.

 

ČLÁNOK 2.

Poslanie a ciele činnosti.

 

 1. Poslaním združenia OzHU je záchrana a obnova nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Uhrovec

 2. Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Uhrovec a usporadúva kultúrne podujatia spojené s hradom Uhrovec.

 3. OzHU vykonáva publikačnú a edičnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia.

 4. Združenie podporuje vedecko-výskumnú činnosť spojenú s hradom Uhrovec.

 

ČLÁNOK 3.

Členstvo v združení.

 

 1. Členstvo v OzHU je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena OzHU. Spôsob prijatia člena OzHU je bližšie určené v článku 3. ods. 6 až 7 Stanov OzHU. Členom OzHU sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov len s písomným súhlasom rodiča alebo jeho zákonného zastupcu.

 2. Formy členstva sú: riadne a čestné.

 3. Členstvo zaniká dňom, kedy je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: dobrovoľné vystúpenie člena OzHU oznámením Predsedovy OzHU, vylúčenie člena OzHU rozhodnutím Valného zhromaždenia, úmrtie člena OzHU alebo zánik OzHU. Zaniká taktiež jeho neobnovením (nezaplatením členského príspevku na ďalší bežný rok).

 4. Člen OzHU má právo podieľať sa na činnosti OzHU. Po dovŕšení 18 roku života má člen OzHU právo voliť a taktiež byť volený do orgánov OzHU. Právo voliť a byť volený sa netýka sympatizujúcich a čestných členov OzHU.

 5. Povinnosťou členov OzHU je dodržiavať stanovy OzHU a program OzHU, plniť uznesenia a rozhodnutia orgánov OzHU a riadiť sa hodnotami združenia. Povinnosťou riadneho a voľného člena OzHU je aj zaplatiť stanovený ročný členský príspevok vždy k 1.1. príslušného roku, vo výške určenej Valným zhromaždením.

 6. Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky: zaregistrovanie písomnej prihlášky Predsedom občianskeho združenia, schválením prihlášky Správnou radou OzHU a preukázateľne zaplateným ročným členským príspevkom v sume určenej valným zhromažením na kalendárny rok.

 7. Čestné členstvo je udeľované uznesením valného zhromaždenia OzHU osobám, ktoré svojou dlhoročnou činnosťou významne prispeli k realizácii hodnôt, ktoré napĺňajú ciele a poslanie OzHU. Prijatie za čestného člena je právoplatné dňom určeným v uznesení valného zhromáždenia OzHU. Čestné členstvo je udeľované na dobu neurčitú a nie je viazané na členský príspevok. Čestné členstvo sa ruší v obzvlášť odôvodnených prípadoch valným zhromáždením OzHU.

 

ČLÁNOK 4.

Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú:

 1. Najvyšší orgán - Valné zhromaždenie.

 2. Výkonný orgán - Správna rada OzHU

 3. Štatutárny zástupca - Predseda OzHU

 4. Kontrolný orgán

 

ČLÁNOK 5.

Valné zhromaždenie.

 

 1. Najvyšším orgánom združenia je Valné zhromaždenie, ktoré sa schádza na svoje rokovanie najmenej 1-krát ročne. Tvoria ho všetci členovia združenia. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada.

 2. Valné zhromaždenie:

a. Volí a odvoláva členov Správnej rady, Predsedu OzHU, tajomníka Správnej rady a Kontrolný orgán.

b. Schvaľuje čestných členov združenia.

c. Prerokúva a ratifikuje rozpočet, plán činnosti a výročnú správu združenia.

d. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku.

e. Mení a dopĺňa Stanovy združenia.

f. Rozhoduje o zrušení združenia.

g. Určuje výšku členského príspevku

 1. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov združenia. Uznesenie je schválené, ak za neho hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných. Na prijatie uznesenia podľa článku 5. odseku 2 písm. f) je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých riadnych členov. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

 2. Hlasovacie právo majú riadni členovia.

 

ČLÁNOK 6.

Správna rada.

 

 1. Správna rada je riadiacim, výkonným a koordinačným orgánom združenia.

 2. Má 3 členov, ktorých volí a výnimočne odvoláva Valné zhromaždenie, pričom preseda OzHU je vždy členom Správnej rady. Funkčné obdobie členov Správnej rady je trojročné, viacnásobná opätovná voľba je možná.

 3. Správna rada sa schádza minimálne 5 krát ročne. Rokovania zvoláva ktorýkoľvek jej člen.

 4. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná jej nadpolovičná väčšina. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov správnej rady. Každý člen má pri hlasovaní jeden hlas.

 5. Správna rada najmä:

a. Rozhoduje o programoch a aktivitách združenia.

b. Schvaľuje rozpočet, výročnú správu a plán činnosti združenia a predkladá ich na ratifikáciu k Valnému zhromaždeniu.

c. Rozhoduje o prijatí riadneho člena združenia.

d. Navrhuje čestného člena združenia.

e. rozhoduje o zrušení združenia, ak Valné zhromaždnie do troch mesiacov od jeho oficiálneho zvolania nie je uznášania schopné v takom prípade ustanovuje aj likvidátora.

 

ČLÁNOK 7.

Kontrolný orgán.

 

 1. Kontrolný orgán je najvyšším kontrolným orgánom združenia.

 2. Je nezávislý kolektívny orgán, ktorého volí Valné zhromaždenie.

 3. Kontrolná komisia má 1 člena, ktorého funkčné obdobie je stále.

 4. Vykonáva revízie hospodárenia a o výsledkoch informuje príslušné orgány a navrhuje opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

 5. Má právo zúčastňovať sa na rokovaní správnej rady združenia.

 

ČLÁNOK 8.

Predseda.

 

 1. Je štatutárnym orgánom združenia a koná v jeho mene.

 2. Zastupuje združenie v styku s orgánmi štátnej správy a samosprávy a inštitúciami, ako aj v styku s verejnosťou.

 3. Predkladá Správnej rade na schválenie rozpočet, plán činnosti združenia, výročnú správu a účtovnú závierku

 4. Je povinný informovať o všetkých zdrojoch príjmov Správnu radu.

 5. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom združenia a uzatvára zmluvy s prednášateľmi pre jednotlivé vzdelávacie programy.

 

ČLÁNOK 9.

Hospodárenie združenia.

 

 1. Združenie hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.

 2. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a rozvoj jeho cieľov a poslania.

 3. Na základe rozhodnutia Správnej rady môže združenie poskytovať účastníkom vzdelávacích programov čiastočné pokrytie nákladov spojených s ich účasťou na vzdelávacom programe vo výške schválenej Správnou radou.

 4. Odmeny prednášateľov vypláca tajomník na základe zásad schválených Správnou radou.

 5. Prostriedky na svoju činnosť získava združenie:

a. Z darov a príspevkov domácich a zahraničných fyzických a právnických osôb.

b. Z grantov domácich a zahraničných inštitúcií na podporu zabezpečenia istého typu vzdelávacích aktivít.

c. Z príjmov z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti.

d. Z výnosov vlastného majetku.

 1. S finančnými prostriedkami hospodári združenie v súlade s rozpočtom schváleným na príslušný kalendárny rok.

 

ČLÁNOK 10.

Zrušenie združenia.

 

 1. O zrušení združenia rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade s ust. článku 5, ods. 2 písm.f) a ods. 3 týchto stanov, a to dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením.

 2. Zároveň s rozhodnutím o zrušení formou dobrovoľného rozpustenia menuje Valné zhromaždenie likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu majetku združenia podľa všeobecne záväzných predpisov. Likvidačný zostatok prevedie združenie na inštitúciu s podobným zameraním na základe rozhodnutia správnej rady.

 

ČLÁNOK 11.

Záverečné ustanovenie.

 

Tieto Stanovy nadobudnú platnosť dňom registrácie OzHU, Ministerstvom vnútra SR.